Motto dnia

Zdrowie to stan, o którym medycyna nie ma nic do powiedzenia.

W.H. Auden

obrazek winietyobrazek winiety

HT + CT

Interakcja hipertermii z cytostatykami
Może być niezależna (np. 5-flurouracil, methotrexate, taxanes), addytywna (doxorubicin, cyclophosphamide, ifosphamide, gemcitabine, itd.) lub synergiczna (cisplatin, carboplatin oraz bleomycin).

Głównym mechanizmem interakcji jest zwiększenie stężenia cytostatyku w guzie (poddanym hipertermii), co można przypisać:
(1) Zwiększonej perfuzji w tym obszarze
(2) Zwiększonej przepuszczalności błony komórkowej
(3) Pobudzeniu wewnątrzkomórkowego metabolizmu
(4) Skróceniu czasu reakcji w warunkach podniesionej temperatury.
Dodatkowo występuje efekt synergii, który wynika z koordynacji czasoprzestrzennej pomiędzy hipertermią i chemioterapią, ponieważ zdecydowana większość cytostatyków działa lepiej w tkankach dobrze ukrwionych.

Dział w przygotowaniu. Tutaj będziemy umieszczać to co najważniejsze w kojarzeniu hipertermii z chemioterapią. Tymczasem polecamy odwiedzić  Bibliotekę PTHO i Publikacje naukowe.

O działaniu hipertermii jako czynnika uwrażliwiającego na cytostatyki wiele można się dowiedzieć z książki "Thermoradiotherapy and Thermochemotherapy". Książka jest do wypożyczenia na zasadzach określonych w "Bibliotece". 

Ponadto łączenie HT z CT jest przedmiotem artykułów "Neoadjuwantowa chemioterapia sama lub w połączeniu z hipertermią regionalną w leczeniu miejscowych mięsaków tkanek miękkich wysokiego ryzyka: randomizowane wieloośrodkowe badanie kliniczne 3 fazy" oraz "Hipertermia regionalna głęboka przy zachowawczym leczeniu dzieci i młodzieży z odpornym na leczenie lub nawrotowym złośliwym nowotworem zarodkowym poza-gonadowym: otwarte, nierandomizowane jednoośrodkowe badanie kliniczne 2 fazy".