Motto dnia

Ci, którzy myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później będą musieli znaleźć czas na chorobę.

Edward Stanley

obrazek winietyobrazek winiety

Statut

Tekst jednolity statutu stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 22 maja 2019 r.

 

 

STATUT

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIPERTERMII ONKOLOGICZNEJ  

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1.        Stowarzyszenie nosi nazwę ,, Polskie Towarzystwo Hipertermii Onkologicznej '' - zwane dalej PTHO. 

2.        Siedziba PTHO oraz jego organów znajduje się w Warszawie.

 

§2

 

PTHO posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

 

§3

 

1.        Terenem działania PTHO jest obszar  Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        PTHO może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.

3.        PTHO może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.        Działalność PTHO opiera się na społecznej pracy jego członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

5.        PTHO może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.

6.        PTHO może patronować organizacjom i inicjatywom mającym zbieżne cele z celami PTHO

 

 

Rozdział 2

Cele PTHO i sposoby działania 

 

§4

 

Celem PTHO jest:

-       prowadzenie działalności naukowej oraz informacyjnej w zakresie wykorzystania metody leczniczej hipertermii w leczeniu chorób onkologicznych oraz poza-onkologicznych,

-       dążenie do zapewnienia wszystkim chorym na nowotwory dostępności do leczenia za pomocą hipertermii.

-       promowanie i wdrażanie standardów w zakresie leczenia za pomocą hipertermii,

-       dążenie do uzyskania pełnego finansowania leczenia za pomocą metody hipertermii w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

 

 

§5

 

PTHO realizuje swoje cele poprzez:

-       zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

-       działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,

-       organizowanie konferencji i zjazdów naukowych,

-       organizowanie szkoleń, konkursów, odczytów, prelekcji,

-       udział w konferencjach naukowych organizowanych przez inne podmioty,

-       współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów,

-       prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej,

-       prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej,

-       mobilizowanie swoich członków do publikowania prac w specjalistycznych czasopismach  naukowych,

-       prowadzenie portalu internetowego i publikowanie na nim prac naukowych,

-       fundowanie stypendiów.  

 

 

Rozdział 3

Członkowie PTHO  

 

§6

 

Członkami PTHO mogą być osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne.

 

§ 7

PTHO posiada członków:

a)        Członków Zwyczajnych

b)        Członków Honorowych

 

§ 8

1.        Członkiem PTHO może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą znajomość i akceptację statutu PTHO.

2.        Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3.        Członkiem Honorowym PTHO może zostać każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój PTHO. Członkiem Honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zarząd na wniosek co najmniej dziesięciu członków PTHO. W ten sam sposób można pozbawić członkostwa honorowego.

 

§ 9

 

1.        Członkowie PTHO posiadają czynne i bierne prawo uczestniczenia w wyborach do władz PTHO

2.        Członkowie PTHO posiadają prawo do:

-   korzystania z dorobku i wszelkich form działalności PTHO

-   udziału w zebraniach, wykładach oraz innego rodzaju spotkaniach organizowanych przez PTHO

-   zgłaszania wniosków co do działalności PTHO

-   posługiwania się odznakami PTHO

3.        Członkowie PTHO mają obowiązek:

-   brania udziału w działalności PTHO i realizacji jego celów,

-   uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,

-   przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia

-   regularnego opłacania składek.

4.        Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 10

 

1.        Członkostwo w PTHO ustaje w skutek:

a.    dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do PTHO złożonej do Zarządu,

b.    wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:

-       nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający co najmniej 3 miesiące,

-       ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz PTHO,

c.    niespełniania warunków do bycia członkiem stowarzyszenia zgodnie z właściwymi przepisami,

d.   śmierci członka.

 

2.        Od Uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w PTHO  przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie dziesięciu dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

 

Rozdział 4

Władze PTHO  

 

§11

 

Władzami PTHO są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

d)     Sąd Koleżeński

 

§12

 

Uchwały władz PTHO zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu osobowego, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§13

 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz PTHO trwa cztery lata.

 

 

 

 

§14

 

1.        Najwyższą władzą PTHO jest Walne Zebranie Członków.

2.        Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne

3.        Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd co dwa lata, tj. w połowie kadencji władz wybieralnych PTHO jako sprawozdawcze, oraz na zakończenie kadencji władz wybieralnych PTHO jako sprawozdawczo-wyborcze w przypadku upływu kadencji władz wybieralnych PTHO. Zarząd zawiadamia członków PTHO o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

4.        Nadzwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków PTHO.

5.        Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.        Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium składające się z przewodniczącego oraz sekretarza.

 

§15

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)      określanie głównych kierunków działania i rozwoju PTHO,

b)      uchwalanie zmian statutu,

c)      wybór członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Zarządu,

d)     odwoływanie wszystkich władz PTHO większością 2/3 przy obecności co najmniej połowy członków PTHO,

e)      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz PTHO,

g)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTHO i przeznaczeniu jego majątku,

h)      podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz PTHO.

 

§16

 

1.        Zarząd jest powołany do kierowania działalnością PTHO zgodnie z uchwałami walnego Zebrania Członków, reprezentuje PTHO na zewnątrz.

2.        Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybiera się Prezesa Zarządu oraz Sekretarza. Można powołać również Wiceprezesów Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

3.        Zarząd powołuje oraz powierza funkcje w Zarządzie Walne Zebranie Członków. W ten sam sposób może odwołać członka Zarządu. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany na Zebraniu Założycielskim przez Członków Założycieli.

4.         W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu, skład Zarządu jest uzupełniamy w trakcie kadencji przez Walne Zebranie Członków.

5.        Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

6.        Nie może być członkiem Zarządu osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

§17

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a)      kierowanie bieżącą pracą PTHO,

b)      realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c)      zarządzanie majątkiem PTHO,

d)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e)      reprezentowanie PTHO na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)       przyjmowanie i wykluczanie członków PTHO,

g)      zwoływanie Walnego Zebrania,

h)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

i)        podejmowanie uchwał o przynależności i współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami,

j)        zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

k)      inne kompetencje przewidziane w statucie.

 

§18

 

1.      Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawozdania kontroli nad działalnością PTHO.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym. W ten sam sposób powoływani są dodatkowi Członkowie Komisji Rewizyjnej albo członkowie w miejsce ustępujących. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany za Zebraniu Założycielskim przez Członków Założycieli.

3.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy jego członek.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego.

 

§19

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrola całokształtu działalności PTHO,

b)      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)      wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 

§20

 

1.        Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

2.        Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, w tym także władz Towarzystwa, dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał, naruszania zasad współżycia społecznego, sporów powstałych na tle działalności w PTHO oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w zakresie określonym w §10 pkt 2.

3.        Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

a)         upomnienie,

b)        zawieszenie w prawach członka PTHO na okres od 3 miesięcy do 2 lat,

c)         wykluczenie z PTHO.

4.        Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwoływania do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, którego orzeczenie jest ostateczne.

 

Rozdział 5

Majątek i gospodarka finansowa

 

§21

 

1.        Źródłami powstania majątku PTHO są:

a)    składki członkowskie,

b)    darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

c)    dotacje, subwencje, udziały, lokaty, odsetki bankowe,

d)   wpływy z działalności statutowej.

2.        PTHO prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.        Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku PTHO podejmuje Zarząd.

4.        PTHO nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§22

 

Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Polskiego Towarzystwa Hipertermii  Onkologicznej uprawnionych  jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo Sekretarz samodzielnie.

 

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

 

§23

 

1.        Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób plus jeden uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie zwołanym po 15 minutach od nieosiągnięcia wymaganego quorum, bez względu na liczbę obecnych członków , chyba, że Ustawa lub niniejszy Statut wymagają surowszych warunków głosowania. Głosowanie jest jawne, ale może być tajne na wniosek przynajmniej połowy uczestników Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania. Głosowanie w sprawie wyboru władz oraz w sprawie udzielania absolutorium jest tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zebrania powołuje Komisję Skrutacyjną, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.

2.        Uchwałę o rozwiązaniu PTHO podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.

3.        Podejmując uchwałę o rozwiązaniu PTHO Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku PTHO.

4.        Treść pieczęci PTHO, jej wzór, logo, odznaki honorowe i inne odznaki określi Zarząd.