Motto of the day

If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as a sorry state as the souls who live under tyranny.

Thomas Jefferson

obrazek winietyobrazek winiety

Scientific publications

The role of hyperthermia in oncological treatment

Original title: Znaczenie hipertermii  w leczeniu onkologicznym
Publishing house: VIA MEDICA
Authors: Ewelina Rzepka, Mirosława Püsküllüoglu
Date: 2012-11-27

ISSN: 1734–3542

Language: polish

Publication class: Review article

Abstract. W onkologii hipertermia rozumiana jest jako planowa, kontrolowana technika nagrzewania zmian nowotworowych w celu zniszczenia ich komórek bądź zahamowania ich wzrostu. W praktyce klinicznej hipertermię stosuje się w leczeniu skojarzonym z radioterapią, chemioterapią, terapią immunologiczną czy terapią genową. W poniższym artykule, na podstawie dostępnej literatury przedmiotu przedstawiono biologiczno-molekularne mechanizmy działania wysokich temperatur, korzyści z klinicznego zastosowania hipertermii, jak również związane z nią ryzyko. Omówiono różne znane obecnie rodzaje hipertermii, podjęto także próbę podsumowania najnowszych badań i dokonań dotyczących tego tematu oraz wskazano przewidywane przyszłe kierunki doświadczeń.

Need more information about the article? Please contact with PTHO by email.